Emissieregistratie

Gebruikswijzer cijfers

U kunt via deze website de emissies van relevante stoffen, voor alle compartimenten, per emissiebron op diverse ruimtelijke niveaus bekijken en exporteren. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de beschikbare ruimtelijke niveaus per compartiment per jaar.

Beschikbare ruimtelijke verdelingen

Compartiment lucht IPCC

Gebiedsindeling\Jaar 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Nederland + + + + + + + +

Compartiment lucht

Gebiedsindeling\Jaar 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Nederland + + + + + + + +
Provincie + + + + + + + +
Gemeente + + + + + + + +
Vierkant (5x5 km) + + + + + + + +
Vierkant (1x1 km) - - - - - + + +
Bedrijfsemissie + + + + + + + +

Compartiment emissie op riool (en oppervlaktewater)

Gebiedsindeling\Jaar 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Nederland + + + + + + + +
Deelstroomgebied + + + + + + + +
Waterkwaliteitsbeheerder + + + + + + + +
Afwateringseenheid + + + + + + + +
Provincie + + + + + + + +
Bedrijfsemissie + + + + + + + +

Compartiment belasting naar oppervlaktewater

Gebiedsindeling\Jaar 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Nederland + + + + + + + +
Deelstroomgebied + + + + + + + +
Waterkwaliteitsbeheerder + + + + + + + +
Afwateringseenheid + + + + + + + +
Bedrijfsemissie + + + + + + + +

Compartiment bodem

Gebiedsindeling\Jaar 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017 2018
Nederland + + + + + + + +
Provincie + + + + + + + +
Gemeente + + + + + + + +
Vierkant (5x5 km) + + + + + + + +

Embargosheet

In principe worden de emissiedata op nationaal of regionaal niveau getoond. Soms ontbreekt echter de emissie van een stof voor een specifieke doelgroep, omdat er onvoldoende gegevens bekend zijn of de betrouwbaarheid van de beschikbare gegevens te laag is. Ook komt het voor dat de verdeling over Nederland onvoldoende bekend is. In dat geval vindt u de verdeling alleen voor een aantal (sub)doelgroepen en niet voor het nationaal totaal. Onderstaande embargosheet geeft een overzicht van deze uitzonderingen.

Geen ruimtelijke verdeling emissie bestrijdingsmiddelen vanuit landbouw

In overleg met Wageningen Environmental Research (WenR) en Deltares is dit jaar besloten om (vooralsnog) geen ruimtelijke verdeling te publiceren voor de emissies van bestrijdingsmiddelen vanuit landbouw. De ruimtelijke verdelingen in voorgaande jaren waren gebaseerd op het NMI3 model uit 2008. De resultaten van NMI3 zijn geschikt om trends en relatieve verschillen tussen toepassingen van dezelfde soort te genereren. De resultaten van NMI3 zijn echter niet geschikt voor uitspraken over emissies en/of risico’s op een bepaalde locatie en een bepaald tijdstip.
In samenwerking met WenR, Deltares en CBS wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe methode waarin de meest recente inzichten zijn verwerkt en waarbij het ruimtelijk detailniveau aansluit bij de onzekerheden binnen de gebruikte basisgegevens en modellen. De verwachting is dat deze nieuwe gegevens in de loop van 2021 beschikbaar komen, waarna ze zo spoedig mogelijk via de website van de Emissieregistratie worden gepubliceerd. Nationale totalen voor de emissie van bestrijdingsmiddelen vanuit landbouw zijn wel op te vragen.

Legenda embargosheet:

 • Geen beperkingen logo  informatie wordt getoond
 • Niet getoond logo  informatie wordt op dit niveau niet getoond
 • Gebruiksbeperking logo  informatie wordt beperkt getoond (toegelicht in de voetnoot en als een zogenaamde ‘tooltip’, zichtbaar wanneer u met de muis het symbool aanwijst).

Belangrijk gevolg van een embargo is dat er ‘gaten’ ontstaan in de emissietabel. Een optelling van alle emissies op een lager niveau, bijvoorbeeld het niveau van emissieoorzaak levert dan een lager totaal op dan dezelfde optelling op doelgroepniveau!

Stof NL totaal NL per (sub-) doelgroep NL per emissieoorzaak Geregionali
seerd totaal
Geregionali
seerd per (sub)doelgroep
Geregionali
seerd per emissieoorzaak
Puntbron
Broeikasgassen naar lucht Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Gebruiksbeperking logo1 Gebruiksbeperking logo1 Gebruiksbeperking logo1 Geen beperkingen logo
Broeikasgassen naar lucht volgens IPCC Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Niet getoond logo Niet getoond logo Niet getoond logo n.v.t.
NEC stoffen naar lucht Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Gebruiksbeperking logo1+2 Gebruiksbeperking logo1+2 Gebruiksbeperking logo1+2 Geen beperkingen logo
EMEP/UNECE stoffen naar lucht Gebruiksbeperking logo2 Gebruiksbeperking logo2 Gebruiksbeperking logo2 Gebruiksbeperking logo1+2 Gebruiksbeperking logo1+2 Gebruiksbeperking logo1+2 Geen beperkingen logo
Prioritaire stoffen  naar lucht Gebruiksbeperking logo2 Gebruiksbeperking logo2 Gebruiksbeperking logo2 Gebruiksbeperking logo1+2 Gebruiksbeperking logo1+2 Gebruiksbeperking logo1+2 Geen beperkingen logo
Bestrijdings- middelen naar water en lucht Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Gebruiksbeperking logo3 Gebruiksbeperking logo3 Gebruiksbeperking logo3 Geen beperkingen logo
N- en P-totaal naar bodem Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo n.v.t.
Cu, Cd, Zn en Pb naar bodem Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Geen beperkingen logo Gebruiksbeperking logo4 Gebruiksbeperking logo4 Gebruiksbeperking logo4 n.v.t.
 1. Grootste detailniveau (1x1 km) alleen beschikbaar voor CO2, NH3, NOx, PM10 en SO2, tot op subdoelgroepniveau voor 2015, 2017 en 2018. Lucht_landbouw: a) voor NH3 tot op doelgroepniveau voor 2000 en 2005, en tot op subdoelgroepniveau voor 2010, 2015, 2017 en 2018; b) voor CH4 en N2O alleen verdeling voor 2015, 2017 en 2018; c) voor PM10 en PM2,5 (fijn stof) alleen verdeling voor 2010, 2015, 2017 en 2018; d) voor gewasbeschermingsmiddelen alleen verdeling voor 2005, 2010, 2015, 2016 en 2017 tot op gemeenteniveau. Afvalverwijdering (CH4, NH3, NOx , N2O, SO2) alleen verdeling voor 2010, 2015, 2016 en 2017.
 2. Zie MNP-rapport 5000800010/2007 Notitie Prioritaire Stoffen 1990-2005 Bijlage I (tabel B1) en tabel hieronder.
 3. Bestrijdingsmiddelen: Vooralsnog geen ruimtelijk verdeelde gegevens beschikbaar voor landbouw.
 4. Landbouw (bodem): ruimtelijke toedeling tot op niveau van 5x5km.
Embargo emissies lucht 2014

Terug

Verklaring ontwikkeling emissies

Broeikasgasemissies

De uitstoot van broeikasgassen is de laatste 4 jaar gedaald. In 2019 lag deze 3,0% lager dan in 2018, een daling van 5,6 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2019 was 18% lager dan in 1990. De doelstelling voor 2020 ten opzichte van 1990 bedraagt 25% minder broeikasgasuitstoot. De daling vond tussen 1990 en 2017 voor het overgrote deel plaats bij de overige broeikasgassen: de emissie van CH4, N2O en de F-gassen lag in 2019 53% lager dan in 1990. De laatste 2 jaren daalde ook de emissie van CO2: die lag in 2019 5,4% lager dan in 1990.

Voor meer informatie zie "Compendium voor de leefomgeving":

Broeikasgasemissies in Nederland

Emissies verzurende stoffen en grootschalige luchtverontreiniging 1990-2018

Emissies volgens de NEC-richtlijn

De in deze tabel opgenomen cijfers zijn emissies die voldoen aan de internationale rapportageverplichtingen volgens de NEC-richtlijn. De emissies van zeescheepvaart vallen niet onder de NEC-richtlijn.
Naast deze cijfers wordt er door Nederland op grond van de “Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP)” jaarlijks emissies (NFR-tabellen) en een bijbehorende rapportage, het “Informative Inventory Report (IIR)” aan EMEP/EEA geleverd..

Wijzigingen 1990-2018 reeksen ten opzichte van de 1990-2017 reeksen.

Bij Verkeer en Vervoer heeft een correctie bij Visserij voor de gehele reeks plaatsgevonden. In plaats van de emissies volgens Fuel Used zijn nu de emissies volgens Fuel Sold meegenomen. Dit heeft bijvoorbeeld bij NOx geleid tot een lichte toename van de emissies van circa 14 kton in 1990 en circa 4 kton in 2018. De stijging bij de overige stoffen zijn een stuk lager.
Verder zijn er bij de Overige Sectoren geen noemenswaardige verschillen opgetreden.

Overschrijdingen NEC-plafonds

De emissies van NH3 en NMVOS overschrijden het NEC-plafond: het maximum dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald. Desondanks voldoet Nederland aan het gestelde maximum doordat Nederland bij de berekening van de ammoniak- en NVMOS-emissies bronnen meeneemt die nog niet bekend waren toen de maximumuitstoot werd vastgelegd.

Uitstoot ammoniak in 2018 gedaald

Ammoniak (NH3)

De emissie van ammoniak is in 2018 ten opzichte van 2017 met 1,9 kton afgenomen en ligt nu met 129,5 kiloton nog steeds boven het maximum (128,0 kiloton) dat vanuit Europa voor Nederland is bepaald.
Sinds 1990 zijn de emissies van NH3 gedaald van 351,3 kton naar 129,5 kton in 2017 (-63%). De afname tijdens de periode 1990-2013 is het gevolg van krimp van de veestapel, eiwitarm voer, afdekken van mestopslagen, emissiearm bemesten en emissiearme stallen. De grootste bijdrage levert emissiearme bemesting. Bij emissiearm bemesten vervluchtigt er minder ammoniak, waardoor er meer stikstof in de bodem beschikbaar komt voor het gewas en er minder kunstmest nodig is. In 2014 is, na een jarenlange daling, de emissie van ammoniak weer toegenomen. De twee belangrijkste oorzaken voor deze stijging zijn de groei van de melkveestapel en een hoger krachtvoergebruik bij melkkoeien.

Stikstofoxiden (NOx)

Ten opzichte van 2017 is de emissie van stikstofoxiden (NOx) in 2018 met 8,6 kton afgenomen tot 235,3 kton. Hierdoor ligt de emissie circa 25 kton onder het emissieplafond van 260 kton vanaf 2010. De daling is structureel vanaf 1990 (-63%), en is vooral het gevolg van: de emissie-eisen aan personenauto's en vrachtverkeer (Euro-normen); daling landbouwsector door minder inzet WKK in de tuinbouwsector; minder inzet van steenkool en meer inzet van aardgas in steenkoolcentrales. genomen maatregelen, zoals SCR (Selectieve Catalytische Reductie) in de industrie, raffinaderijen en energiesector; betere isolatie en een grotere inzet van hoogrendementsketels in woningen en bedrijfsgebouwen.

SO2-emissie

In 2018 is de SO2-emissie ten opzichte van 2017 afgenomen met 1,6 kton. Deze afname vond met name plaats in de energiesector door een lagere inzet van steenkool bij de elektriciteitsproductie. Tijdens de periode 1990-2018 zijn de SO2-emissies gedaald van 193,7 kton naar 24,6 kton (-87%). Dit is nog steeds ruim onder het emissieplafond voor SO2 dat 50 kton bedraagt vanaf 2010. In deze periode zijn de SO2-emissies vooral gedaald door het Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties (BEES) voor de energiesector, raffinaderijen en industrie en het verzuringsconvenant met de energiesector.
De maatregelen waarmee de reductie werd bereikt zijn:

 • rookgasreiniging bij raffinaderijen, de industrie en de energiesector;
 • vergang van olie- naar gasstook bij raffinaderijen en in de chemische industrie;
 • inzet van kolen met een lager zwavelgehalte in de kolengestookte energiecentrales.

De lagere SO2-emissie in periode 2007-2013 is vooral het gevolg van een overschakeling van oliestook naar gasstook bij de raffinaderijen. Naast de reductie in de bovengenoemde sectoren is de SO2-emissie van verkeer en vervoer afgenomen door de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen.

NMVOS emissies

Door een wat lagere afzet van de verfindustrie zijn de totale NMVOS-emissies ten opzichte van 2017 in 2018 afgenomen met 13,1 kton.
De NMVOS-emissies zijn sinds 1990 (605,5 kton) met 60% gedaald tot een niveau van 241,6 kton in 2018. Dit is ruim boven het emissieplafond voor NMVOS dat 185 kton bedraagt vanaf 2010. De emissies zijn vooral gedaald door maatregelen in het kader van het Koolwaterstoffen 2000-programma en het Nationaal Reductieplan NMVOS (VROM, 2005). Daarnaast zijn de emissies in de verkeerssector gedaald doordat de emissie-eisen voor het wegverkeer (Euro-normen) regelmatig zijn aangescherpt.

Fijn stof (PM10 en PM2,5)

Ten opzichte van 2017 zijn de PM10 en PM2,5 emissies in 2018 licht gedaald met respectievelijk 0,8 kton en 0,5 kton.
Sinds 1990 zijn de emissies van PM10 met 65% gedaald, van 71,9 kton in 1990 tot 25,3 kton in 2018. De emissie van de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) daalde met 74% van 49,5 kton in 1990 tot 12,7 kton in 2018. Alleen de emissies van PM2,5 vallen onder de herziene NEC-richtlijn. De afname van de emissies van PM10 en PM2,5 heeft vooral plaatsgevonden bij de bedrijven en het (weg)verkeer. De afname bij de bedrijven (industrie, energiesector en raffinaderijen) is vooral te danken aan milieuregelgeving, waaronder het Besluit Emissie-Eisen Stookinstallaties (BEES) en de Nederlandse Emissie Richtlijn Lucht (NER). Dit heeft geleid tot maatregelen zoals procesaanpassingen en een toename van het gebruik van filters. De daling bij het wegverkeer is het gevolg van de Europese emissie-eisen aan nieuwe auto's.

Voor meer informatie zie:

Compendium voor de Leefomgeving, Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging, 1990-2017

Luchtverontreinigende emissies 1990-2018 in Nederland

Deze tabel geeft de emissies per sector van de luchtverontreinigende emissies op Nederlands grondgebied. Deze vormen de input voor de modellering van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen en stikstofdepositie zoals bijv in de Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (GCN) en Aerius. Het verschil tussen de “Emissies volgens de NEC-richtlijn” en dit overzicht wordt veroorzaakt door het feit dat de zeescheepvaart niet onder de NEC-richtlijn valt, en dat de emissies van visserij voor de NEC-rapportage op basis van verkochte brandstof (Fuel sold) worden gerapporteerd. De emissies van wegverkeer worden in beide raportages berekend op basis van het brandstofverbruik (Fuel Used). Voor de NEC-richtlijn wordt dit echter volgens Fuel sold na 2019(emissies vanaf 2020).

Uit de tabel blijkt dat de SO2, PM10 en PM2,5 emissies van de zeescheepvaart flink zijn afgenomen sinds 2006. De belangrijkste oorzaken van deze flink lagere emissies zijn de lagere vaarsnelheden, waardoor minder brandstof wordt verbruikt en de verlaging van het zwavelgehalte van de brandstoffen voor schepen die varen op de Noordzee naar 1,5 procent. Verder is vanaf 2015 het maximale zwavelgehalte opnieuw drastisch verlaagd naar 0,1%.

Voor de verklaring van de ontwikkeling van de emissies van de overige sectoren wordt verwezen naar bovenstaande verklaringen per stof.

Terug

Methoderapporten

Hoe de emissies naar lucht bepaald worden vindt u op hoofdlijnen besproken in de werkwijze. Een gedetailleerde uitleg staat in de zogenaamde methoderapporten. Tot slot vindt u in de zogenaamde factsheets hoe emissies naar water worden berekend.

Via de ingang documentatie kunt u al deze documenten inzien en doorzoeken met de zoekbalk bovenin.

Terug

Methodewijzigingen in de laatste ronde

De methoden voor het berekenen van de emissies worden beschreven in de methoderapporten (zie: documentatie). De berekening bestaat veelal uit een vermenigvuldiging van de omvang van een activiteit met een emissiefactor. Meestal verandert bij een methodewijziging de emissiefactor. Bij een methodewijziging worden de emissiecijfers voor alle jaren opnieuw berekend, zodat de getoonde trends consistent blijven. Het kan voorkomen dat de benodigde informatie voor de emissieberekening ontbreekt in een bepaald jaar. In die gevallen worden de emissies gekopieerd uit het voorgaande jaar (al dan niet geschaald voor economische groei). In deze gevallen spreken we niet van een methodewijziging.

Broeikasgasemissies 1990 - 2018

Door nieuwe inzichten zijn in de berekeningsmethoden voor emissie van broeikasgassen een aantal wijzigingen doorgevoerd die direct of indirect van invloed zijn op de emissiegrootte. Deze wijzigingen hebben betrekking op de tijdreeks 1990-2018:

In de emissieberekeningen van de sector Land Use and Land Use Change and Forestry (LULUCF) zijn 3 wijzigingen doorgevoerd:

 • Ten aanzien van veenbodems en moerige gronden:
  • wordt nu de trend van de ontwikkeling van de arealen (1990-2014) na 2014 doorgetrokken en neemt nu dus ook na 2014 geleidelijk af;
  • de emissiefactoren zijn aangepast op de ontwateringstoestand (hoogste ontwateringstoestand heeft ook de hoogste emissie);
 • De reguliere houtoogst komt nu volledig uit bossen waardoor de emissies afnemen;
 • N2O-emissies uit gedraineerde veenbodems onder bossen in nu opgenomen (CO2 was al eerder opgenomen).

In de sector Verkeer en Vervoer zijn 2 nieuwe inzichten toegepast:

 • Sommige biobrandstoffen kennen fossiele fractie. In deze herberekening is dit effect meegenomen.
 • De zogenaamde “fuel used” emissies worden nu berekend op basis van het aantal voertuigkilometers per voertuig. Dit heeft geen effect op de totale emissies van wegtransport, maar de emissies per voertuigklasse kunnen zo meer nauwkeurig worden bepaald.

In de emissieberekeningen van de sector Landbouw zijn de hoeveelheid gewasresten die bovengronds overblijven geactualiseerd. Dit heeft effect in de stikstofketen en dus voor N2O (iets lagere emissies).

Ten slotte zijn binnen de sector Consumenten een tweetal wijzigingen doorgevoerd in de activiteitendata:

 • Voor de emissieoorzaken Houtskoolgebruik, Roken van sigaren, Vleesbereiding en Branden van kaarsen is de peildatum van de data gewijzigd van aantal inwoners op 1 juni van elk jaar naar 1 januari van elk jaar;
 • Voor Sfeerverwarming is de data aangepast aan de resultaten van het nieuwe “WOON-onderzoek” (lagere emissies bij CO2, CH4 en N2O).


Emissies verzurende stoffen en grootschalige luchtverontreiniging 1990-2018


In de sector Verkeer en Vervoer zijn 5 nieuwe inzichten toegepast:

 • Metingen tijdens gebruiksomstandigheden laten zien dat NH3-emissies van RDE goedgekeurde Euro-6 diesel personenauto’s significant hoger zijn dan eerder werd aangenomen. Dit leidt tot geringe aanpassingen in de NH3-emissie van personenauto’s (diesel) in de laatste jaren;
 • NOx emissies van zwaar wegverkeer met een SCR-katalysator (Euro-V and Euro-VI) zijn naar boven aangepast aangezien uit onderzoek is gebleken dat ca 5 tot 10% van deze katalysatoren niet goed werkt als gevolg van een defect of door bewuste manipulatie. In deze gevallen leidt dit tot een aanzienlijk hogere emissies van NOx per kilometer;
 • De totale emissies van wegtransport zijn voor verschillende stoffen over de periode 1990-2004 iets verandert (+/- 1-2 percent) als gevolg van kleine wijzigingen in de kilometrages;
 • Bij mobiele werktuigen zijn er verschillende wijzigingen te zien in de emissies als gevolg van verbeteringen in het berekeningsmodel. Daarnaast zijn nieuwe inzichten in het brandstofverbruik en de calorische waarde van de gebruikte brandstoffen toegepast. In het rekenmodel is een verbetering van de diesel efficiĂ«ntie van de motoren van 0,3% per jaar ingevoerd;
 • Bij de Visserij is de emissiefactor voor SOx naar beneden bijgesteld omdat vanaf 2010 de zeevaart-diesel een lager zwavelgehalte heeft.


In de emissieberekeningen van de sector Landbouw zijn 2 wijzigingen doorgevoerd:

 • De hoeveelheid gewasresten die bovengronds overblijven zijn geactualiseerd. Dit heeft als effect dat de NOx emissies iets lager zijn geworden;
 • Over de gehele tijdreeks is voor alle kunstmestafzet in de glastuinbouw verondersteld dat de NH3-emissie verwaarloosbaar is door de wijze van toediening. Dit leidt tot iets lagere NH3 emissies van het totale gebruik van kunstmest.


Ten slotte zijn binnen de sector Consumenten een tweetal wijzigingen doorgevoerd in de activiteitendata:

 • De peildatum van het aantal inwoners is gewijzigd van 1 juni van elk jaar naar 1 januari van elk jaar voor de emissieoorzaken: Houtskoolgebruik (iets lagere emissies van NOx, SOx en NMVOS), Vleesbereiding (iets lagere NMVOS emissies), Transpiratie en ademen (iets lagere NH3 emissies) en Branden van kaarsen (iets lagere NMVOS emissies);
 • Voor Sfeerverwarming is de data aangepast aan de resultaten van het nieuwe “WOON-onderzoek”. Dit leidt tot lagere emissies van alle geĂ«mitteerde stoffen.

Emissies en belasting van oppervlaktewater 1990-2018

De doorgevoerde methodewijzigingen vindt u in Toelichting definitieve dataset ER1990-2018.pdf.

Hier vindt u de samenvatting van de belangrijkste wijzigingen voor belasting van oppervlaktewater (KRW/OSPAR) en riolen:

Uit- en afspoeling nutriënten landelijk gebied

Sinds de berekeningen voor de dataset voor 2017 wordt voor de emissiebron “Uit- en afspoeling nutriĂ«nten landbouw- en natuurgronden” gebruikt gemaakt van het nieuwe Landelijk WaterkwaliteitsModel (LWKM), ontwikkeld door WENR en Deltares. Het afgelopen jaar zijn er enkele verbeteringen uitgevoerd aan het modelinstrumentarium. Ook zijn de jaren 2017 en 2018 aan de modeluitkomsten toegevoegd. Voor meer details betreffende deze bron zie factsheet Uit- en afspoeling nutriĂ«nten landbouw- en natuurbodems en het achtergronddocument het landelijk waterkwaliteitsmodel.

Afspoeling bestrijdingsmiddelen verhard oppervlak

Sinds 2017 geldt er een verbod voor niet-landbouwkundig gebruik van bestrijdingsmiddelen door overheden. Met ingang van deze ronde wordt het bestrijdingsmiddelen gebruik bij niet-landbouwkundige toepassingen opgesplitst in gebruik door overheden en gebruik door particulieren. De aangepaste methodiek staat beschreven in de factsheet Afspoeling verhardingen.

Nieuwe stoffen/emissiefactoren Watson

Voor het inschatten van de emissies voor de Emissieregistratie (ER) wordt onder andere gebruik gemaakt van de WATSON database. Na de update in 2019 bevat de Watson database nu in totaal 1310 stoffen voor de periode 1990-2018, waarvan er 112 zijn opgenomen in de ER. In de nieuwe ronde zijn emissiefactoren (gram/inwoner) voor 25 stoffen aangepast en zijn er 25 nieuwe stoffen aan ER toegevoegd, waaronder 9 individuele PFAS (o.a. PFOA en PFOS), fipronil, 11 medicijnresten en 3 zoetstoffen. Meer informatie is te vinden in de factsheet Effluenten rwzi (berekend) en in het artikel in Water Matters van juni 2020 (pagina 16-19).

Gewijzigde ruimtelijke toedelingen

Voor wat betreft de ruimtelijke toedeling van emissies zijn er ten opzichte van vorig jaar de volgende wijzigingen:

Arbeidsplaatsen

Het aantal voltijds arbeidsplaatsen wordt gebruikt als verdeelsleutel voor de emissies van bedrijven die niet vallen onder de verplichting van een Milieujaarverslag (niet ER-I bedrijven). Gegevens daarover zijn geactualiseerd naar 2018 op basis van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarbij is de BAG gebruikt voor de bedrijfslocaties en het Handelsregister voor de aantallen arbeidsplaatsen per bedrijf.

Landbouw

De verdeling van emissies uit stallen en via opslag van dierlijke mest is geactualiseerd op basis van de meest recente GIAB+ versie (Geografische Informatie Agrarische Bedrijven) uit 2018. Dit bestand wordt samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met Wageningen Environmental Research (Wer). Het bestand bevat de locatie van alle agrarische bedrijven in Nederland (met onderscheid naar hoofd- en nevenvestiging). De locatiegegevens zijn in overeenstemming met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Bij de actualisatie gaat het om veranderingen in zowel locatie, staltype als het aantal dieren.

De verdeling van emissies door beweiding en het toepassen van dierlijke- en kunstmest is gebaseerd op het Initiator model waarbij 2018 is toegevoegd. In Initiator zijn de meest recente gegevens over de productie en de toepassing van de diverse mestsoorten verwerkt. Uitgangspunt hierbij is de verdeling van de mest op bedrijfsniveau, waarbij rekening wordt gehouden met de mestproductie, de mestafzet (ook buiten de Nederlandse landbouw) en de mestgebruiksruimte gegeven de geldende gebruiksnormen voor fosfor en stikstof.

De verdelingen voor emissies via mestbewerking en -vergisting zijn geactualiseerd. De verdeling voor mestbe- en verwerking is gebaseerd op de hoeveelheid geproduceerde mest per bedrijf. Dit geldt voor alle bedrijven die in de landbouwtelling de vraag over mestbe- en verwerkingstechnieken hebben ingevuld. De locaties van de vergisters zijn afkomstig uit opgaven van RVO en de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Vooralsnog heeft ieder van deze locaties een gelijk aandeel in de emissie, dit vanwege het ontbreken van voldoende informatie over de geproduceerde hoeveelheid energie of de omgezette hoeveelheid mest.

Voor uit- en afspoeling van stikstof en fosfor uit landbouw- en natuurbodems is er de verdeling gebaseerd op het Landelijk Water Kwaliteitsmodel (LWKM). Voor gegevens over bemesting maakt dit model gebruik van Initiator. Voor het grondgebruik is nu aangesloten bij het landelijk grondgebruiksbestand Nederland (LGN), versie 7, waar eerder werd uitgegaan van de gegevens binnen het deelmodel ANIMO. Alle jaren vanaf 2000 tot en met 2015 zijn opnieuw doorgerekend, en nieuwe verdelingen toegevoegd voor 2016, 2017 en 2018.

Verkeer en vervoer

De verdeling van emissies door de binnenvaart is geactualiseerd met gegevens voor 2018 uit het BIVAS model (versie 4.3, Rijkswaterstaat). Uitgaande van gegevens over startplaats, eindbestemming, scheepstype en vaarwegkenmerk berekent BIVAS de intensiteit van de binnenvaart op de Nederlandse vaarwegen. Hieruit wordt per vaarwegvak, per jaar het energieverbruik en het aantal (ton)kilometers berekend, waarmee de emissies naar lucht respectievelijk water worden verdeeld.

Voor de verdeling van emissies door railverkeer (goederen- en personenvervoer) zijn nieuwe gegevens van ProRail gebruikt. Het gaat hier om de intensiteit van het spoorwegverkeer in 2016. De eerder gebruikte gegevens waren afkomstig uit 2011.

De verdeling van de emissies door zeescheepvaart en visserij is geactualiseerd voor 2018 op basis van gegevens van het MARIN, TNO, Wageningen Economic Research en Havenbedrijf Rotterdam. Het gaat hier om AIS data (snelheid en positie van schepen), emissiefactoren en scheepstypen (wijzigingen in de vlootsamenstelling van zowel zee- als vissersschepen). De gegevens hebben betrekking op het Nederlands Continentaal Plat en de Nederlandse havens. Voor visserij is ook het Waddengebied toegevoegd.

Terug

Gebruik van bedrijfsemissies

Waar mogelijk gebruikt de emissieregistratie de door bedrijven gerapporteerde emissies uit de zogenaamde Milieujaarverslagen (formele naam: integraal PRTR-verslag). Deze emissies zijn door het bevoegd gezag (provincies, waterschappen, gemeenten of rijkswaterstaat) geaccordeerd en worden ook doorgeleverd aan het Europese milieuregister E-PRTR. Maar er zijn ook andere bronnen gebruikt om de bedrijfsemissies in de emissieregistratie zo compleet mogelijk te maken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de mogelijke herkomst van de emissiecijfers op bedrijfsniveau:

 • Milieujaarverslag, geaccepteerd door het bevoegd gezag (MJV A)
 • Milieujaarverslag, versie nog niet gevalideerd door het bevoegd gezag (MJV N)
 • Milieujaarverslag maar aangepast door de emissieregistratie (MJV C)
 • Kopie van registratie voorafgaand jaar (ER K)
 • Schatting door de emissieregistratie (ER S)
 • CBS enquĂȘte, gemeten effluenten (RWZI) (CBS G)
 • Geschat door CBS (RWZI) (CBS S)
 • Geschat door Waterdienst/Deltares (RWZI) (WD S)
 • Milieujaarverslag (papier 1991-2002)
 • Inventarisatie emissieregistratie Individueel (1985-1998)(ERI)
 • CIW enquĂȘte (Commissie Integraal Waterbeheer) (1990-2006)(CIW)
 • WVO-info (1990-2006) (WVO)
 • Milieujaarverslag incorrect overgenomen in de emissieregistratie, correctie volgende versie
 • Milieujaarverslag intussen gewijzigd door bedrijf, wijziging wordt volgend jaar overgenomen in de ER

Voor het berekenen van nationale totaalemissies, wijkt de emissieregistratie soms af van de emissies zoals die door bedrijven worden gerapporteerd en door bevoegd gezagen worden vastgesteld. Hierdoor kunnen er verschillen voorkomen tussen de gerapporteerde/vastgestelde cijfers zoals die voor individuele bedrijven op de site worden getoond en de nationale totalen.

Terug

Verbeterpunten voor de volgende release

 • De samenstelling van de stofgroep Zeer Zorgwekkende Stoffen in de ER-database is momenteel gebaseerd op de Zeer Zorgwekkende Stoffenlijst (ZZS-lijst) van 13-1-2017 (website Risico's van stoffen: www.rivm.nl/rvs). Inmiddels is de ZZS-lijst gewijzigd en er moet nog nagegaan worden of dit gevolgen heeft voor de samenstelling van de stofgroep Zeer Zorgwekkende Stoffen in de ER-database.
Terug